Үлкен теннистен алғашқы ашық біріншілік өтті

ымдастыруымен 22-25 қыркүйек күндері 8 бен 14 жас аралығындағы балалар мен 16 жастан жоғары жасөспірімдер арасында Үлкен теннистен ашық біріншілік өтті.
Сайысқа Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы қалаларынан және Түркістан облысынан 68 теннисші қатысты. Олар жас ерекшеліктеріне қарай 4 категория бойынша бақ сынасты.
Шараның мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау, сондай-ақ жас спортшылардың шеберлігін арттыру.
Жарыс қорытындысына сәйкес:
2014-2015 жж қыздар арасында (қызғылт доп):
І-орын-Ирискулова С;
ІІ-орын-Дауранова Д;
ІІІ-орын-Назарбай К;
2012-2014жж ұлдар арасында (қызғылт доп):
І –орын-Жаксыбай М;
ІІ-орын-Мукаддас Б;
ІІІ-орын-Дауранов А;
2012-2013жж ұлдар арасында (жасыл доп):
І-орын-Айдарали М;
ІІ-орын-Дауранов М;
ІІІ-орын-Капеков А;
2007-2011жж ұлдар арасында (стандарт доп):
І-орын-Мукаддас А;
ІІ-орын-Дауранов К;
ІІІ-орын-Жетибай Д;
16 жастан жоғары қыздар арасында (стандарт доп):
І-орын-Абуева Г;
ІІ-орын-Нагиметова М;
ІІІ-орын-Үсен Г;
16 жас жоғары ұлдар арасында (стандарт доп):
І-орын-Баймаш Қ;
ІІ-орын-Курбанов М;
ІІІ-орын-Умиралиев Д.
Ашық біріншіліктің қорытындысы бойынша жүлделі орын алған жеңімпаздарға марапаттар мен сыйлықтар тапсырылды.
——-
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ
22-25 сентября состоялось открытое первенство по большому теннису среди детей от 8 до 14 лет и юношей старше 16 лет, организованное «Отделом культуры и развития языков, физической культуры и спорта», посвященное 1-й годовщине открытия «Детско-юношеского спортивного клуба».
В соревнованиях приняли участие 68 теннисистов из городов Туркестан, Шымкент, Тараз, Алматы и Туркестанской области. Они соревновались в 4 возрастных категориях.
Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, а также повышение мастерства юных спортсменов.
Согласно итогам соревнований:
Среди девушек 2014-2015 годов рождения (розовый мяч):
І-место-Ирискулова С;
ІІ место-Дауранова Д;
ІІІ место-Назарбай К;
Среди мальчиков 2012-2014 годов рождения (розовый мяч):
І-место-Жаксыбай М;
ІІ место-Мукаддас Б;
ІІІ место-Дауранов А;
Среди мальчиков 2012-201 года рождения (зеленый мяч):
І место-Айдарали М;
ІІ место-Дауранов М;
ІІІ место-Капеков а;
Среди мальчиков 2007-2011 годов рождения (стандартный мяч):
І место-Мукаддас А;
ІІ место-Дауранов К;
ІІІ место-Жетибай Д;
Среди девушек старше 16 лет (стандартный мяч):
І место-Абуева г;
ІІ место-Нагиметова М;
ІІІ место-Усен Г;
16 лет среди старших мальчиков (стандартный мяч):
І место-К. Баймаш;
ІІ место- М. Курбанов;
ІІІ место- Д.Умиралиев.
По итогам открытого первенства победителям, занявшим призовые места, были вручены награды и подарки.
——–
THE FIRST OPEN GREAT TENNIS CHAMPIONSHIP WAS HELD
On September 22-25, an open tennis championship was held among children from 8 to 14 years old and boys over 16 years old, organized by the “Department of Culture and Development of Languages, Physical Culture and Sports”, dedicated to the 1st anniversary of the opening of the “Children’s and Youth Sports Club” .
68 tennis players from the cities of Turkіstan, Shymkent, Taraz, Almaty and the Turkіstan region took part in the competition. They competed in 4 age categories.
The purpose of the event is to promote a healthy lifestyle, as well as improve the skills of young athletes.
According to the results of the competition:
Among girls born in 2014-2015 (pink ball):
I-place-Iriskulova S;
2nd place – Dauranova D;
3rd place – Nazarbay K;
Among boys born in 2012-2014 (pink ball):
I-place-Zhaksybay M;
2nd place – Mukaddas B;
3rd place – Dauranov A;
Among boys born in 2012-201 (green ball):
1st place – Aidarali M;
2nd place – Dauranov M;
3rd place – Kapekov a;
Among boys born in 2007-2011 (standard ball):
1st place – Mukaddas A;
2nd place – Dauranov K;
3rd place – Zhetibay D;
Among girls over 16 years old (standard ball):
1st place – Abueva city;
2nd place – Nagimetova M;
3rd place – Usen G;
16 years old among older boys (standard ball):
1st place – K. Baymash;
2nd place – M. Kurbanov;
3rd place – D. Umiraliev.
Based on the results of the open championship, the winners who took prizes were presented with awards and gifts.

ПІКІР ЖАЗУ