БАЛА ҚУАНСА,ӘЛЕМ ҚУАНАДЫ

Түркістан қаласының “Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар” бөлімінің ұйымдастыруымен басталған “Мейірімді жүрек” қайырымдылық акциясы бүгінде жалғасуда.
Іс-шараға қатысқан қала әкімінің орынбасары Ерлан Күзембаев сөз алып, балаларға жылы лебізін білдірді.
“Біз мүмкіндігінше қоғамнан қамқорлық күтетін жандарға әсіресе, ерекше жағдайдағы балаларға қолайлы орта қалыптастыруға ықпал жасауымыз қажет. Алдағы уақытта осындай игі шаралар дәстүрлі түрде өткізіліп, жалғасын табады”– деді ол өз сөзінде.
Сонымен қатар, шарада Түркістан қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Жарқынбек Құлбайымбетов, қалалық мәслихат хатшысы Мақсат Таңғатаров және қаламыздың бас имамы Жұмадуллаев Мұхамеджан да өз кезегінде осындай қайырымды істің басы-қасында жүрген азаматтарға алғысын білдіріп, ізгі тілектерін жеткізді.
Мұндай шаралар ерекше қажеттілігі бар балаларға серпін береді, өмірге деген қызығушылығын арттыра түседі.
Сол себепті оларға барынша қолдау көрсету баршамыздың ортақ парызымыз дейді ұйымдастырушылар.
Шара соңында әр балаға бағалы да, өздеріне пайдалы сыйлықтар табысталды.
РАДОСТЬ ДЕТЕЙ, РАДОСТЬ МИРА
Благотворительная акция “Мейірімді жүрек”, организованная отделом занятости и социальных программ города Туркестан, продолжается и сегодня.
С приветственным словом к ребятам обратился заместитель акима города Ерлан Кузембаев.
“Мы должны по возможности способствовать созданию благоприятной среды для людей, ожидающих заботы от общества, особенно для детей, находящихся в особых условиях. В дальнейшем подобные мероприятия будут проводиться традиционно и будут продолжены”, – сказал он.
Кроме того, председатель Туркестанского городского совета ветеранов Жаркынбек Кулбайымбетов, секретарь городского маслихата Максат Танатаров и главный имам нашего города Жумадуллаев Мухамеджан в свою очередь выразили благодарность и наилучшие пожелания всем неравнодушным гражданам.
Такие мероприятия дают толчок детям с особыми потребностями, повышают интерес к жизни.
Поэтому всем нам долг оказать им максимальную поддержку, считают организаторы.
В конце мероприятия каждому ребенку были вручены ценные и полезные подарки.
The charity event “Meirimdi Zhurek”, organized by the Department of Employment and Social Programs of the city of Turkistan, continues today.
Deputy Akim of the city Yerlan Kuzembayev addressed the children with a welcoming speech.
“We should, if possible, contribute to the creation of a favorable environment for people who expect care from society, especially for children in special conditions. In the future, such events will be held traditionally and will continue,” he said.
In addition, Chairman of the Turkistan City Council of Veterans Zharkynbek Kulbaymbetov, Secretary of the city maslikhat Maksat Tanatarov and the chief imam of our city Zhumadullayev Mukhamedzhan, in turn, expressed gratitude and best wishes to all concerned citizens.
Such events give an impetus to children with special needs, increase interest in life.
Therefore, it is our duty to provide them with maximum support, the organizers believe.
At the end of the event, each child was presented with valuable and useful gifts.

ПІКІР ЖАЗУ