ҚАЛАДАҒЫ КӨЛІК ЖҮКТЕМЕСІН АЗАЙТУ – АЙНАЛМА ЖОЛДАР АРҚЫЛЫ ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ

Түркістанда көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында қазіргі таңда 4 жолдың құрылысы жүруде.
✅ І.Қожабаев (5,6 шқ,) көшесін реконструкциялау нәтижесінде, Кентау тас жолы бағытындағы жол Әкімшілік-іскерлік орталық (АДЦ) арқылы Шымкент бағытындағы жолға қосылады.
✅ Ә.Жангелдин (3,8 шқ,) көшесінде құрылыс жұмыстары аяқталған соң Қызылорда бағыты мен Балтакөл бағытындағы автокөлік жолы байланысып, көлік қатынасы жеңілдемек.
✅ Ал, Қазыбек би мен О.Жарылқапов (2,8 шқ.) көшелері аралығындағы жолдың құрылысы «Яссы» мен Сауран тұрғын алабын «Отырар» секторымен байланыстыратын болады.
✅ Б.Қалаби көшесін жаңғырту нәтижесінде Балтакөл тас жолы Шәуілдір мен Шымкент тас жолдарына тікелей қосылатын болады.
СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ В ГОРОДЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ
В настоящее время в Туркестане ведется строительство 4-х дорог с целью развития транспортной инфраструктуры.
В результате реконструкции улицы И. Кожабаева (5,6 км) дорога в направлении Кентауского шоссе будет соединена с дорогой в направлении г. Шымкент через Административно-деловой центр (АДЦ).
После завершения строительных работ на улице А.Жангельдина (3,8 кв. км) будет налажено движение автотранспорта по маршруту Кызылорда и Балтаколь.
Строительство дороги между улицами Казыбек би и О.Жарылкапова (2,8 км) будет связывать секторы «Яссы» и «Сауран» с сектором «Отырар».
В результате модернизации улицы Б.Калаби Балтакольское шоссе будет присоединено к шоссейным дорогам Шаульдир и Шымкент.
_____
REDUCING THE TRAFFIC LOAD IN THE CITY WILL BE CARRIED OUT THROUGH BYPASS ROADS
Currently, 4 roads are being built in Turkistan in order to develop transport infrastructure.
As a result of the reconstruction of I. Kozhabayev Street (5.6 km), the road in the direction of the Kentau highway will be connected to the road in the direction of Shymkent through the Administrative and Business Center (ADC).
After the completion of construction works on A.Zhangeldin Street (3.8 sq. km), the movement of vehicles along the route Kyzylorda and Baltakol will be established.
The construction of a road between Kazybek bi and Zharylkapov Streets (2.8 km) will link the Yassy and Sauran sectors with the Otyrar sector.
As a result of the modernization of B.Kalabi Street, the Baltakul highway will be connected to the Shauldir and Shymkent highways.

ПІКІР ЖАЗУ